Saigon Sky

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư

Click here

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh

Click here

Sản Phẩm Cơ khí

Click here

Bến Xe Miền Trung

Click here

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Miền Trung

Click here

Trung tâm đào tạo lái xe CGDB

Click here

Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 

 Danh sách Hội Đồng Quản Trị:

        1.Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT

        2. Phan Ngọc Anh - Ủy viên

        3. Nguyễn Ngọc Cường - Ủy viên

 

  4. Lê Quang Tuấn - Ủy viên

 

  5. Nguyễn Hữu Khai - Ủy viên

 

  6. Nguyễn Ngọc Huy - Ủy viên

 

  7. Huỳnh Thị Kim Hoa - Ủy viên

 

 Danh sách Ban Tổng Giám Đốc:

 

  1. Tổng Giám Đốc : Trần Lê Dũng

 

   2. Phó Tổng Giám Đốc: Trần Thái Thanh

 

   3. Phó Tổng Giám Đốc: Phan Ngọc Anh

 

   4. Giám Đốc Điều Hành : Nguyễn Thị Thanh Phượng

 

   5. Kế toán trưởng: Đào Nguyễn Minh Chi

 

 Danh sách Ban Kiểm Soát:

 

  1. Ngô Ngọc Lan - Trưởng ban

 

  2. Nguyễn Thi Thanh Phượng - Ủy viên

 

  3. Nguyễn Văn Trung - Ủy viên