Saigon Sky

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư

Click here

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh

Click here

Sản Phẩm Cơ khí

Click here

Bến Xe Miền Trung

Click here

Công ty Đầu Tư và Phát Triển Miền Trung

Click here

Trung tâm đào tạo lái xe CGDB

Click here

Ban Lãnh Đạo

BAN LÃNH ĐẠO ( cập nhật ngày 29/11/2021)

 Danh sách Hội Đồng Quản Trị:

  1.Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT

  2. Phan Ngọc Anh - Ủy viên

  3. Nguyễn Ngọc Cường - Ủy viên

  4. Lê Quang Tuấn - Ủy viên

  5. Phạm Phúc Thướng - Ủy viên

  6. Nguyễn Ngọc Huy - Ủy viên

  7. Huỳnh Thị Kim Hoa - Ủy viên

  8. Trần Huỳnh Quang - Ủy viên

  9. Mai Xuân Hiệt - Ủy viên

 Danh sách Ban Tổng Giám Đốc:

  1. Tổng Giám Đốc : Trần Huỳnh Quang

  2. Giám Đốc Điều Hành : Nguyễn Thị Thanh Phượng

  3. Giám Đốc Điều Hành : Phan Thanh Liêm

  4. Kế toán trưởng: Đào Nguyễn Minh Chi

 Danh sách Ban Kiểm Soát:

  1. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng ban

  2. Trần Mạnh- Thành viên

  3. Ngô Ngọc Lan - Thành viên